Direct naar inhoud
Kun je vinden wat je nodig hebt?
Twee Arriva-bussen rijden op de snelweg. Voor de bussen rijden toe blauw-witte Arriva auto's.

Onze CO2-reductie

Wat doet Arriva om haar CO2-uitstoot terug te brengen en hoe weten we of we daarmee op de goede weg zijn?

Om onze CO2-uitstoot terug te brengen hebben we bij Arriva beleid opgesteld. We beschrijven daarin de maatregelen die wij nemen, we geven inzicht in onze energiestromen en bekijken trends.

Daarnaast stellen we twee keer per jaar onze CO2-footprint vast en laten wij ons certificeren op de CO2-Prestatieladder.

Ons CO2-beleid

Wij maken onderscheid in verschillende emissies, dit zijn:

  • Scope 1 emissies: onze directe emissies, zoals diesel en gasverbruik
  • Scope 2 emissies: indirecte emissies, zoals elektraverbruik
  • Scope 3 emissies: overige emissies door onder andere zakelijke reizen en afval

Per scope is een aparte doelstelling gemaakt om onze hoofddoelstelling te halen:

  • Scope 1: 90% reductie van CO2-uitstoot
  • Scope 2: 100% reductie van CO2-uitstoot
  • Scope 3: 50% reductie CO2-uitstoot

Onze maatregelen

Scope 1: 90% reductie van CO2-uitstoot

1. Bij aanschaf van nieuw materieel schaffen we uitsluitend zero emissie materieel aan. Daarmee werken we aan de afspraken uit het 'Bestuursakkoord ZE bus'.

2. In vijf jaar gefaseerd over van diesel naar gebruik van HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Deze overgang geldt voor al onze bussen en treinen. Hiermee gebruiken we over vijf jaar geen diesel meer.

3. Bij vervanging van Cv-ketels, bij de huur of koop van nieuwe panden en bij een deel van onze huidige panden gaan wij over op warmtepompen en maken we onze panden gasloos.

Scope 2: 100% reductie van CO2-uitstoot

4. Voor onze treinen, bussen en huisvesting gebruiken wij uitsluitend (conform de geldende normen van de CO2-prestatieladder) groene stroom.

Scope 3: 50% reductie van CO2-uitstoot

5. In ons mobiliteitsplan focussen we op een reductie van het aantal gereden kilometers met leaseauto’s op diesel en op het reduceren van vliegkilometers. We sluiten als Arriva aan bij de coalitie Anders Reizen.

Arriva wil in 2025 CO2-neutraal zijn. Dat hebben we uitgewerkt in een Energie Management Actieplan voor de komende vijf jaar (tot 2025). Arriva verwacht haar Energie Management Actieplan van een update te voorzien medio 2024.

Energie Management Actieplan 2022

Energiestromen

Onze uitstoot wordt in de belangrijkste mate veroorzaakt door ons dieselgebruik. Daarnaast kennen we nog andere energiestromen zoals die van ons stroom gebruik en het gebruik van aardgas.

Welke trends zien we?

Onze voorlopige CO2-footprint over 2023 komt uit op ruim 124,1 miljoen kg CO2. Dat is een daling van 30% ten opzichte van ons referentiejaar 2019. In 2019 hadden we een CO2-uistoot van 177 miljoen kg.

Verminderde CO2-uitstoot door gebruik HVO
Door in te zetten op het gebruik van alternatieve brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil - HVO) in plaats van fossiele diesel realiseerden we in 2022 een afname in de CO2-uitstoot. Ook voor 2023 was de inzet van HVO begroot. Arriva zag zich half 2023 genoodzaakt tijdelijk de inzet van HVO te staken dor de gespannen markt en hoge kosten voor aanschaf van deze alternatieve brandstof. Begin 2024 zet Arriva HVO weer in. De tijdelijk stagnatie in de inzet van HVO heeft gezorgd voor een vergelijkbare Footprint als in 2022.

Daarnaast zien we een afname van het gasverbruik 
In regio Noord rijden een aantal bussen op gas. De regio heeft dit jaar actief gestuurd op het zo minimaal mogelijk inzetten van deze bussen. Daarmee is het gasverbruik erg gedaald. In 2022 was het aardgas verbruik 437.657 m3 (met een uitstoot van 909.889 kg aan CO2). In 2023 werd het verbruik terug gebracht tot 234.030 m3 (met een uitstoot van 486.548 kg aan CO2).
In één jaar realiseerden we daarmee een daling in de uitstoot van zo'n 300.000 kilo CO2
in deze regio!

Onze CO2-footprint

Sinds 2019 brengen we onze 'CO2-footprint' in kaart. We stellen vast hoeveel CO2 we uitstoten, mét de belangrijkste oorzaken. Dus niet alleen de directe uitstoot van bijvoorbeeld eigen brandstofgebruik en leaseauto's. Maar ook de indirecte uitstoot van onder meer zakelijk (vlieg)verkeer en verwarming. Zo weten we steeds waar we staan in de ontwikkeling naar ons doel. Tweejaarlijks brengen we onze CO2-uitstoot in beeld. Voor de zomer een voorlopige versie, in het najaar definitief.

De uitstoot van voorgaande jaren vind je terug in de lijst van publicaties.

Voorlopige CO2 Footprint 2023 Arriva Nederland
Logo van twee groene blaadjes met daaronder co2 prestatieladder.

De CO2-prestatieladder

Om een certificaat op de CO2-prestatieladder te behalen moeten we aan alle eisen van het certificatieschema voldoen. Deze eisen zijn opgesteld vanuit vier perspectieven: inzicht, reductie, transparantie en participatie. In het handboek CO2-Prestatieladder staat het certificatieschema omschreven. Graag geven we een opsomming van onze doelstelling en maatregelen.

Arriva op de CO2-Prestatieladder

Arriva is gecertificeerd op niveau 4 (behaald in december 2023).

Arriva stelt hoge eisen aan CO2-bewust werken. En wij laten zien dat we die eisen tegemoet komen door ons te laten certificeren op de CO2-Presatieladder. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. SKAO is verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema.

Arriva's certificaat op de CO2-prestatieladder

Arriva's participatieprojecten

Op de 'Arriva'-pagina van de website van SKAO vind je ook Arriva's publicaties over participatieprojecten. Hieronder meer over twee van deze projecten die we in 2023 aan hebben gemeld. Het gaat daarbij over de doorontwikkeling van de tool: de CO2-barometer én over een sectorbreed initiatief Streekvervoer Personenmobiliteit. Meer lees je hieronder.

Arriva op de SKAO website

Sectorinitiatief Streekvervoer personenmobiliteit

De streekvervoerders hebben de handen ineen geslagen en zijn een sectorinitiatief gestart op het gebied van personenmobiliteit. Met de komst van het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit zien de Nederlandse streekvervoerders een uitgelezen kans om de CO2-uitstoot van specifiek dit, niet concurrentiegevoelige, bedrijfsonderdeel gezamenlijk naar beneden te krijgen. De partijen leren van elkaar hoe de uitstoot goed gemonitord kan worden en hoe deze effectief en efficiënt naar beneden gebracht kan worden.

Het initiatief is op voorspraak van Transdev van de grond gekomen en alle streekvervoerders (Arriva, EBS, Keolis,  Qbuzz en uiteraard Transdev) participeren.

CO2-barometer

Wat is de CO2-uitstoot van onze treinen? Hoe kunnen ze nóg duurzamer rijden met de nieuwste technieken en brandstoffen? Bekijk de video hieronder en zie hoe tool de CO2-barometer ons hierbij helpt.

Deze tool ontwikkelden we samen met onderzoeker Marko Kapetanović van de TU Delft. Nu werken we aan een vervolg. Vanaf 2023 brengen we naast de uitstoot van onze treinen ook de CO2-uitstoot van onze bussen in kaart. Maar we kijken verder dan dat: het doel van de nieuwe tool is ook om inzicht te krijgen in de levenscyclus van bijvoorbeeld deelscooters en deelfietsen. Zo zetten we weer een stap vooruit!!

Dit project is aangemeld als ontwikkelproject ook voor de CO2-prestatieladder. Bekijk hier de memo van de 'Doorontwikkeling van de CO2-barometer'. 

Video: CO2-barometer